INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

 

Latest Journal: September Issue

September 2023 / Issue:3 Volume: 8 / ISSN: 2687 - 4385 / E-ISSN: 2687-6248
Editor: Doç. Dr. Şükrü BAŞTÜRK
Technical Editor: Öğr. Gör. Şükrü KAYA

Published Papers:
Yüksek Lisans. Müge AĞIR EZGİN ; Dr.Öğr.Üyesi. Bahar AKOĞLU
Genç Erişkin Bireylerde Algılanan Ebeveyn Tutumları ile Duygusal Zekâ ve Öfke Kontrolü Arasındaki İlişki,199-213
The Relationship Between Perceived Parental Attitudes, Emotional Intelligence and Anger Control in Young Adults
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350356
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:268 | Downloaded: 151

Öğr.Gör.. Tümay GÜNEŞ ; Dr.Öğr.Üyesi. Selim KARTAL
Sinop Boyabat İlçesi’ndeki Erken Cumhuriyet Dönemine Ait İlkokul Yapılarının Morfolojik Olarak İncelenmesi,214-228
A Morphologıcal Investıgatıon Of Early Republıc Perıod Prımary School Buıldıngs In Sinop Boyabat Dıstrıct
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350564
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:272 | Downloaded: 178

Arş.Gör.. İzzet ZORLU ; Doç.Dr.. Nesrin YEŞİLMEN
Geleneksel Takıda Aşırılık: Mursi Kadınları Örneği,229-247
Extremism in Traditional Jewelry: Example of Mursi Women
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350604
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:248 | Downloaded: 127

Dr.Öğr.Üyesi. Fulya SAVAŞ ; Öğr.Gör.. Seyfullah BÜYÜKÇAPAR
Çağdaş Seramik Sanatında Geleneksel Kırkyama Tekniğinin Kullanımı,248-260
The Use of Traditional Patchwork Technique in Contemporary Ceramic Art
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350618
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:306 | Downloaded: 171

Prof.Dr.. Emin ATASOY ; Dr.Öğr.Üyesi. Evren ATIŞ ; Dr.Öğr.Üyesi. Baubekova Gaukhar KONYSPAEVNA
Ülkeler Coğrafyası Perspektifinden Filipinler Cumhuriyeti,261-293
The Republic of the Philippines from the Perspective of Geography of Countries
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350637
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:236 | Downloaded: 173

Dr.. Şevket YILDIZ
Endülüs Medeniyetinin Kökleri ve Bir Arada Yaşama Tecrübesi,294-302
The Roots of Andalusian Civilization and Experience of Living Together
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8351055
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:237 | Downloaded: 144

Dr.Öğr.Üyesi. Nadir BUÇAN
Çiftlik Güvenlik İdaresi’ni Eleştirel Teori ve Kültür Endüstrisi Kavramı Işığında Yeniden Düşünmek,303-331
Rethinking Farm Security Administration in the Light of Critical Theory and the Notion of Culture Industry
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8352340
Özet | Abstract | Full Text | Viewed:224 | Downloaded: 138