INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

ETİK SORUMLULUKLAR VE POLİTİKALAR

(PUBLICATION ETHICS AND PUBLICATION MALPRACTICE STATEMENT)

(ING) Publication Ethics Statement: All parties involved in the publishing process (authors, editorial board, and referees) must decide on ethical behavior standards. To ensure high ethical standards, the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH has developed international standards for all parties. The INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH expects all parties to abide by these standards. The best publication ethics standards are supported, and all possible precautions are taken against publication malpractices. As the publisher of the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, it takes its duty of guardianship at all stages of publishing very seriously and accepts its ethical and other responsibilities.

(TR) Yayın Etiği Beyan: Yayınlama sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, yayın kurulu ve hakemler) etik davranış standartlarına uygun karar vermesi gerekir. Yüksek etik standartları garanti altına almak için Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, tüm taraflar için uluslararası standartlar geliştirmiştir. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, tüm tarafların bu standartlara uymalarını bekler. En iyi yayın etiği standartları desteklenir ve yayın yanlış uygulamalarına (publication malpractices) karşı mümkün olan tüm önlemler alınır. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi yayıncı olarak, yayıncılığın tüm aşamalarında vesayet görevini son derece ciddiye alır, etik ve diğer sorumluluklarını kabul eder.


(ING) International Standards for Authors

The INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH does not request a signed application letter from all authors of an article and does not make any orders. However, all authors applying to the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles determined by the Publication Ethics Committee (COPE).

 • Authors must confirm that their manuscripts are original works. Plagiarism, fabrication, forgery, duplicate publication, data generation… is prohibited.
 • Authors should not cause physical or legal harm to research participants and should not engage in psychological abuse. In addition, authors should guarantee privacy and anonymity to those who participate in their research.
 • Authors should identify the persons or institutions (sponsors) that support the research.
 • Authors must confirm that the article has not been published previously and is currently not considered for publication elsewhere.
 • Authors should make sure to include all sources used in the creation of their manuscripts in the reference list.
 • When an author discovers a material error or inaccuracy in his published work, he must immediately notify the Journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the article.
 • Authors should report any conflict of interest to the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH.

(TR) Yazarlar için Uluslararası Standartlar

Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru mektubu istemez ve yazarlara emir verici uygulamalarda bulunmaz. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir. 

 • Yazarlar, yazılarının orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi… yasaktır.
 • Yazarlar araştırmaya katılanlara fiziksel ve yasal zarar vermemelidirler ve psikolojik istismarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca yazarlar araştırmalarına katılanlara özel yaşama gizlilik ve anonimlik garantisi vermelidirler.
 • Yazarlar araştırmayı destekleyen kişileri ya da kurumları (sponsor) tanımlanmalıdır.
 • Yazarlar, makalenin daha önce yayınlanmadığını ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalıdır.
 • Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediğinden emin olmalıdır.
 • Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, derhal Dergi editörünü veya yayıncısını haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.
 • Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi ’ne bildirmelidir.

(ING) International Standards for the Editorial Board

Editors and members of the Editorial Board are required to comply with the International Standards of the Editorial Board. In addition, the editor and editorial board members of the International Refereed Journal of Human and Art Studies are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles set by the Publication Ethics Committee (COPE). https://publicationethics.org/).

 • The Editorial Board should keep the information regarding all submitted manuscripts confidential.
 • The editorial board is responsible for making publication decisions for submitted articles.
 • The Editorial Board should strive to meet the needs of readers and authors.
 • The Editorial Board should strive to improve the International Refereed Journal of Human and Art Studies quality.
 • The Editorial Board should attach utmost importance to scientific quality and originality.
 • The Editorial Board should always be ready to issue corrections, clarifications, retractions, and apologies when necessary.
 • The editorial board prevents the same author and editor from publishing twice a year. He declares to the author that he can save the article for the next year or withdraw it.

(TR) Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörlerin ve Yayın Kurulunun üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nin editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

 • Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
 • Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
 • Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
 • Yayın Kurulu, Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
 • Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
 • Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.
 • Yayın kurulu aynı yazarın ve editörün bir yıl içinde iki kez yayın yapmasını engeller. Yazara makalesi için sonraki yıla saklamasını veya yazıyı çekebileceğini beyan eder.

(ING) International Standards for Judges

Referees are required to comply with international standards after accepting the invitation to arbitrate. Accordingly, the referees of the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH are expected to voluntarily comply with international standards (ethical principles determined by the Publication Ethics Committee (COPE). https://publicationethics.org/).

 • Referees should keep the information about the article confidential.
 • Reviewers should bring to the Editorial Board's attention all information that may be grounds for rejecting the article's publication.
 • The referees should evaluate the articles in terms of scientificity.
 • Reviewers should objectively evaluate manuscripts according to their originality, importance, and relevance to the journal's field.
 • Reviewers are independent of the authors. The author or those working in the same institution as the authors cannot act as referees.
 • Reviewers must notify the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH of any conflict of interest.

All manuscripts are kept under plagiarism control using the iThenticate tool by the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH. Authors should strictly avoid plagiarism, including self-plagiarism. Articles with results exceeding 20% of the similarity report are not published by the INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH. Articles submitted to the International Refereed Journal of Human and Art Studies must be original and not published or submitted for publication elsewhere.

The editor thoroughly checks submitted articles to identify the publication of articles and prevent misconduct. According to the editor's and referees ' feedback, if research is identified as malicious, the respective author is responsible for retracting or correcting the article.

(TR) Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'nin hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

 • Hakemler yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
 • Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.
 • Hakemler, makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
 • Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemler yazarlardan bağımsızdır. Yazar veya yazarlarla aynı kurumda çalışanlar hakem olarak görev yapamaz.
 • Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.

Tüm yazılar Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi tarafından iThenticate aracı kullanılarak intihal kontrolü altında tutulmaktadır. Yazarlar, öz-intihal dâhil, intihaldan kesinlikle kaçınmalıdır. Benzerlik raporunun %20’'i geçen sonuçlarının bulunduğu yazılar Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi tarafından yayımlanmaz. Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen makaleler orijinal olmalı ve basılmamalı veya başka bir yerde yayınlanmaya sunulmamalıdır.

Editör, makalelerin yayınlanmasını belirlemek ve kötü niyetli davranışları (misconduct) önlemek için gönderilen makaleleri iyice kontrol eder. Bir araştırma kötü niyetli olarak tanımlanırsa, editörün ve hakemlerin geri bildirimlerine göre, yazının geri çekilmesinden veya düzeltilmesinden ilgili yazar sorumludur. 


(ING) Approval Policy

The author or authors must comply with ethical and legal standards, and the following conditions must be communicated to the research participants:

 • Participants in your research should be informed that research will be conducted on them.
 • Participants in your research should be informed that participation is voluntary, there is no penalty for refusing to participate, and participants can withdraw at any time without penalty.
 • Participants in your research should be informed about the purpose of your research and the procedure you will follow in the trial.
 • Participants in your research should be informed about the contact information they can reach you to answer questions about the research.
 • Participants in your research should be notified of any risks or inconveniences that may affect them if they agree to cooperate.
 • Participants in your research should be informed of the possible direct benefits of participation (for example, obtaining a copy of the article or chapter).
 • Participants in your research should be informed about how their privacy will be protected.

 

(TR) Onay Politikası

Yazar veya yazarlar etik ve yasal standartlara uymalıdır ve araştırmaya katılanlara aşağıdaki koşullar bildirilmelidir:

 • Araştırmanıza katılanlar onlar hakkında bir araştırma yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, katılımın gönüllü olduğu, katılmayı reddetmenin bir cezası olmadığı ve katılımcıların herhangi bir zamanda ceza almadan çekilebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, araştırmanızın amacı ve araştırmada izleyeceğiniz prosedür hakkında bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, araştırma ile ilgili soruların yanıtları için size ulaşabilecekleri iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, iş birliği yapmayı kabul etmeleri durumunda onları etkileyebilecek herhangi bir risk ve rahatsızlık varsa katılımcılara bildirilmesi gerekir.
 • Araştırmanıza katılanlar, katılımın olası doğrudan yararlarının (örneğin makalenin veya bölümün bir kopyasının alınması) olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Araştırmanıza katılanlar, gizliliğinin nasıl korunacağı konusunda bilgilendirilmelidir.

(ING) Studies that require the approval of the Ethics Committee are as follows.

 • All kinds of research conducted with qualitative or quantitative approaches require data collection from the participants using survey, interview, focus group work, observation, experiment, interview techniques.
 • Use of humans and animals (including material/data) for experimental or other scientific purposes,
 • Clinical studies on humans,
 • Animal studies,
 • Retrospective studies by the personal data protection law,

Also;

 • Stating that an “informed consent form” was taken in case reports,
 • Obtaining and specifying permission from the owners for the use of scales, questionnaires, and photographs belonging to others

(TR) Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir. 

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, 
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,  

Ayrıca; 

 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi 
Viewed: 2065