INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

                                                       

                                                                      IJHAR

                                 Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi

                           International Journal of Humanities and Art Researches

                                   

Publishing Principles

General Principles: The International Journal of Humanities and Art Researches (International Journal of Humanities and Art Researches), which started its publication life in 2016 within Bursa Uludağ Gelişim Akademisi, is published four times a year in Spring, Summer, Fall, and Winter periods. The journal is published online and in print on March 30, June 30, September 30, and December 30. The journal is published in one volume and four issues per year and is sent free of charge to authors who request it. Since the last point is December 30, printing is done in the first month of the new year. All articles can be read online free of charge at http://www.Ijhar.net and https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar as of 2020; the entire archive can be accessed free of charge by the open access policy. IJHAR does not charge the author under the name of article publication or other expenses. IJHAR, when it deems necessary, opens specific fields to the discussion by issuing a particular issue or aims to express its gratitude to scientists and artists who have a say in their areas and have gained a reputation in the country and abroad. The decision and authority on this subject belong to the scientific and publishing board.


 Yayın İlkeleri 

Genel İlkeler: Bursa Uludağ Gelişim Akademisi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (International Journal of Humanities and Art Researches), Bahar, Yaz, Güz  ve Kış dönemlerinde yılda dört sayı yayınlanır. Dergi, 30 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 30 Aralık tarihlerinde hem online hem de basılı olarak yayımlanır.  Dergi, yılda bir cilt ve dört sayı olarak basılır ve isteyen yazarlara ücretsiz gönderilir. Son sayının 30 Aralık olması nedeni ile basım işlemi, yeni yılın ilk ayı içinde gerçekleştirilir. Makalelerin tamamı http://www.Ijhar.net ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhar adresinden online olarak ücretsiz okunabilir,  2020 yılından itibaren open acces politikasi gereği tüm arşive ücretsiz ulaşılabilir. IJHAR, makale yayını veya farklı giderler adı altında yazardan ücret talep etmez. IJHAR, gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak belirli alanları tartışmaya açar ya da yurt içinde ve yurt dışında alanında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedeflemektedir.  Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.


Open Acces Policy: Ijhar is a party to the Budapest Open Access Movement (BOAI). According to BOAI, Open Access means that "scientific literature that has been evaluated by the referee, via the Internet; be freely accessible, readable, downloadable, copied, distributed, printed, scanned, linked to full texts, indexed, transmitted as data to the software and available for any legal purpose, without financial, legal and technical barriers."
Any author who sends an article to Ijhar is deemed to have accepted this policy.


Open Acces Politikası: Ijhar, Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.

Viewed: 2777