INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Semiotic Analysis of The Songs Used in The Pepee Cartoon in The Context of Concepts

International Journal of Humanities and Art Researches Bahar Dönemi 2023 Pages: [55]
Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet Yiğit ERSOYDAN
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7730381

Abstract


It is known that children's songs are used to provide individuals with the concepts of social values and norms in the early period. The purpose of this research is to make a semiotic analysis of the songs used in the Pepee cartoon in the context of concepts. For this purpose, the lyrics of the songs used in the Pepee cartoon were analyzed by making content analysis in the context of the relationship between the signifier, the signified and the sign, according to Saussure's semiotic model. The basic assumption in content analysis is to search for messages and the communication to enlighten the people who receive these messages. In this context, the sections taken from the words of 5 children's songs used in the Pepee cartoon and determined as random (random) were analyzed. In accordance with the principle of clarity, other aspects were ignored, and analysis was made only in the context of "concepts". It is imperative that the principle of salience be adopted from the outset in semiotic research. According to the uncertainty principle, a decision is taken at the beginning of the research and the compiled facts are described with only one aspect "from one aspect", ignoring all other aspects. The indicators obtained as a result of the content analysis of the determined Pepee songs were also compared with the concept categories chart (Appendix 5) in the MEB preschool program. The indicators obtained as a result of the content analysis of the children's songs used in the Pepee cartoon; colors, cleanliness, size, shapes and sense organs. Among these indicators, only the concept of cleaning is not included in the concept categories chart of the MEB (Ministry of Education). The indicators obtained as a result of the content analysis are consistent with the concepts that the Ministry of Education plans to teach to children in the preschool program and included in the Annex 5 concept categories chart. The indicators obtained as a result of the content analysis of the five children's songs randomly determined from Pepee songs are consistent with the concepts that the MEB plans to teach children in the preschool program; It reveals that the children's songs used in the Pepee cartoon were composed for a pedagogical purpose, in order to teach children the basic concepts that have universal validity at an early age, through songs.

Özet


Bireylere toplumsal değer ve normlara ait kavramların erken dönemde kazandırılması için çocuk şarkılarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların kavramlar bağlamında göstergebilimsel (sémiotique) analizini yapmaktır. Bu amaçla, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların sözleri, Saussure’ün göstergebilim modeline göre gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi bağlamında içerik çözümlemesi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik çözümlemesinde temel varsayım iletilerin araştırılması ve iletişimin bu iletileri alan insanları aydınlatmasıdır. Bu bağlamda Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal (random) olarak belirlenen 5 çocuk şarkısının sözlerinden alınan kesitler çözümlenmiştir. Belirginlik ilkesi gereği diğer yönler göz ardı edilerek yalnızca “kavramlar” bağlamında çözümleme yapılmıştır. Göstergebilim araştırmalarında başlangıçtan itibaren belirginlik ilkesinin benimsenmesi zorunludur. Belirginlik ilkesine göre, araştırmaya başlarken karar alınır ve derlenmiş olgular diğer tüm yönleri yok sayılarak yalnızca bir yönü ile “bir tek açıdan” betimlenir. Belirlenen Pepee şarkılarının içerik çözümlemesi sonucu ulaşılan göstergeler, MEB okul öncesi programında yer alan kavram kategorileri çizelgesi (Ek 5) ile de karşılaştırılmıştır. Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler; renkler, temizlik, boyut, şekiller ve duyu organları kavramlarıdır. Bu göstergelerden yalnızca temizlik kavramı, MEB’in kavram kategorileri çizelgesinde yer almamaktadır. İçerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler, MEB’in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı ve Ek 5 kavram kategorileri çizelgesinde yer verdiği kavramlar ile tutarlıdır. Pepee şarkılarından rastlamsal olarak belirlenen beş çocuk şarkısının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergelerin, MEB’in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı kavramlarla tutarlı olması; Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının, çocuklara erken yaşta evrensel geçerliği olan temel kavramları şarkılar aracılığı ile öğretmek üzere, pedagojik bir amaca dönük olarak bestelendiğini ortaya koymaktadır.


Keywords:
Cartoon, Child song, Concept, Semiotic, Music, Pepee.
Anahtar Kelimeler:
Çizgi film, Çocuk şarkısı, Göstergebilim, Kavram, Müzik, Pepee

References


Abril, C. (2016). Movement: A Means to music Learning . Bluegrass News, 28-32.

Akerson, F. E. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.

Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.

Aktulum, K. (2004). Göstergebilim. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-12.

Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık. Ankara: Kanguru Yayınları.

Barthes, R. (2009). Göstergebilimsel Serüven. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berger, A. A. (1993). Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Collins, A. (2014). Music Education and the Brain: What does it take to make a change. Application of research in music education, 4-10.

Ehrlin, A., & Wallerstedt, C. (2014). Preschool Teacher's Skills in Teaching Music: two steps forward one step back. Early Child Development and Care, 1800-1811.

Fichter, J. (2002). Sosyolji Nedir. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Guiraud, P. (1994). Göstergebilim. Ankara: İmge kitabevi.

Hollinger, R. (2005). Postmodernizm ve Sosyal Bilimler. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

İçli, G. (2009). Sosyolojiye Giriş. Ankara: Anı Yayıcılık.

Jakobson, S., Cuddy, L., & Kilgour, A. (2003). Time tagging: a key to musician's superior memory. Music Perception, 307-313.

Kara, M., & Emirhan, T. (2020). Değerler Eğitimi Açısından Müzik Dersi Kitaplarındaki Çocuk Şarkıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 153-178.

Marshall, G. (1999). A Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford Universty Press.

Martinet, A. (1998). Eléments de Linguistique Générale (İşlevsel Genel Dilbilim). İstanbul: Multilingual.

Mazzola, G. (1997, June 2). Semiotics of Music. Minessota, ABD.

McMillan, R. (2009). Creativity in Instrumental Learning and Teaching: Missing in Action. Victorial Journal of Music Education, 9-12.

Merton, R. K. (1972). Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge. The University of Chicago Press Journals, 9-47.

Piaget, J. (1936). The Origin of Intelligence in Children. New York: International Universities Press Inc.

Rifat, M. (1983). Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları. İstanbul: Yazko.

Rifat, M. (2019). XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları-1. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.

Samuelsson, L., Carlsson, M., Pramling, N., & Wallerstedt, C. (2009). The Art of Teaching Children the Arts: Music, Dance and Poetry With Children Aged 2-8 Years Old . International Journal of Early Years Education, 119-135.

Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. İstanbul: Multilingual.

Scott, R. (2016). The Preschool Child and Music . Music Teachers National Association, 12-15.

Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Vardar, B. (2001). Dilbilim Yazıları. İstanbul: Multilingual.

Winter, E. (2015). The link between music lessons and iq in children. Music Teacher National Association, 14-18.

Winter, E. (2015). When children sing: The important role of music in early childhood learning. Independent school, 80-86.

Wolf, K. H. (2010). Fenomenoloji ve Toplum. T. Bottomore, & R. Nispet içinde, sosyolojik çözümlemenin tarihi (s. 543-604). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

İnternet Kaynakları

Dewey, J. (1997, Aralık 22). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. gutenberg.org: http://www.gutenberg.org./ebooks/852 adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 27.11.2020).

Meb. (2022, Aralık 15). meb.gov.tr. temel eğitim genel müdürlüğü: https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 02.10.2020).

Unesco. (2000, Kasım 20-22). digital library. unesco.org: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128712?posInSet=1&queryId=3827b559-8ef5-417f-8c5b-f48b6d749a31 adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 10.12.2022).


Submitted at: 2023-03-13 22:58:13
Accepted at: 2023-03-14 19:36:04
To Journal: Bahar Dönemi 2023

Author Details:
Mehmet ,Yiğit ERSOYDAN ORCID:0000-0001-9053-4580 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Öğretim Üyesi

To Reference: Yiğit ERSOYDAN, Mehmet (2023), Semiotic Analysis of The Songs Used in The Pepee Cartoon in The Context of Concepts. International Journal of Humanities and Art Researches,Mart 2023, Issue:1, Volume:8, Pages:55

Viewed: 232 Downloaded: 154