INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ART RESEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND ARTS RESEARCH, Academic Journal, Art, Research
Article Template

You can download Article Word Template.

Download Template
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Link
All Journal

You can find all our journals list at below link.

Journals List

Genç Erişkin Bireylerde Algılanan Ebeveyn Tutumları ile Duygusal Zekâ ve Öfke Kontrolü Arasındaki İlişki

International Journal of Humanities and Art Researches September Issue Pages: [199-213]
Yüksek Lisans. Müge AĞIR EZGİN ; Dr.Öğr.Üyesi. Bahar AKOĞLU
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8350356

Abstract


Emotional intelligence is as important as intellectual intelligence for individuals to continue their lives efficiently and competently. The development of emotional intelligence can be related to the structure of the brain and it can be affected by external factors. Emotional intelligence is thought to be an effective factor in anger control as well as perceived parental attitudes. There are previous studies in the literature showing that individuals with high emotional intelligence are more successful in anger control than other individuals (Baltacı, Demir, 2012; Tetik et al., 2014).

Rewarding or punishing behaviors of parents can cause serious problems in child development. This situation is problematic in the development of sense of self and it has a considerate impact on the emergence of mental problems. Perceived parental attitudes of individuals can affect their childhood as well as their personality traits in young adulthood (Şanlı & Öztürk, 2012). Studies in the literature have revealed that there is a relationship between perceived parental attitudes and anger (Şimşek, 2006). Shute, Maud, and McLachlan (2019) stated that remembered negative parenting styles were associated with maladaptive schemas, trait anger, and depression symptoms.

This research has a descriptive and cross-sectional study design in which the relational survey model is used. Relational screening method aims to find the relationship between two or more variables and how they change together (Karasar, 2009). The research is cross-sectional since it covers a certain time period. Sociodemographic Information Form, Rotterdam Emotional Intelligence Scale, Perceived Parental Attitude Scale, and a Trait Anger-Anger Styles Scale were used in this study using the relational screening model. The population of the study is young adults between the ages of 20-35 living in Istanbul. For the sample of the study, 384 people between the ages of 20-30 were determined by convenience sampling. The data collected for the research were analyzed with the SPSS 25 program. The relationship between continuous variables was examined with the Pearson Correlation Coefficient.

The research findings showed that there is a positive correlation between emotional intelligence and emotional warmth of the mother and father, and negatively correlated to the mother's rejecting attitude. In line with the results of the research, it has been concluded that perceived parental attitudes are very important for the development of emotional intelligence of individuals. It has been determined that perceived rejecting parental attitudes have a negative effect on emotional intelligence. It has been observed that the emotional intelligence was positively correlated with anger control. The emotion regulation technique that was highly correlated with anger control was the self- focused emotion regulation ability. These findings can be expressed as the increase in the emotional intelligence level of the individual facilitates anger control.

In addition, as the emotional warmth and overprotectiveness of the parents increase, young adults’ anger control skills increase, and as the parents' rejecting attitudes increase, the trait anger and the reflection of anger also increase. Pozzi et al. (2020) determined that amygdala reactivity is affected in negative parental attitudes. Previous studies have shown that perceived parental attitudes can play an effective role on individuals' brain chemistry, in accordance with their emotion regulation skills and anger. It is important to consider all research findings together and make some suggestions for future studies. In the present study, it has been seen that parental attitudes can be very important for the development of an individual's emotional intelligence. For this reason, it seems very important to provide psychoeducation to parents about the role of parenting styles in the emotional development of the child and to support parents in adopting more democratic child-rearing attitudes. Equally important is that parents are encouraged to recognize and regulate their own emotions and express their anger appropriately.

As a result, it was observed that both emotional intelligence and anger control were related to perceived parental attitudes, and there was also a relationship between emotional intelligence and trait anger and anger projection. It is thought that examining these three variables together will bring a new perspective to the clinical interventions applied in anger control, questioning the relationship with the parents in finding the source of anger and using methods to improve the emotional intelligence of the individual in developing anger control skills. Considering the limitations of our study, it is thought that one of our most important limitations is that our sample consists of participants between the ages of 20-30 and the generalizability of our findings to all young adults is low. According to the American Psychological Association (APA), young adulthood encompasses the ages of 20-35. To overcome this limitation, it is thought that it is important to reach participants between the ages of 20-35 in future studies and to replicate the study in this age range. Another limitation of our study is that only three different parental attitudes were measured. Measuring different types of perceived parental attitudes in future research is important in terms of contributing to revealing the relationship between parental attitudes with emotional intelligence and anger control.

Considering the findings and limitations of the study together, it is recommended to replicate the study with a sample where different parenting attitudes are also measured and the power of representing young adulthood is higher. However, in future studies, it is recommended to control some sociodemographic variables that may affect the parenting styles such as the education level of the participant's parents, socioeconomic levels, and the traumatic life events that may affect the emotion regulation and anger control skills of the participants.

Özet


Genç erişkinlik dönemi, ergenlik dönemini takiben ortaya çıkan, bireyin tüm hayatını inşa etmeye başladığı, iş hayatı, evlilik ve maddi istikrar sağlama gibi önemli sorumlulukları da beraberinde getiren ve bireyin yaşamında denge kurmakta zorlandığı bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. Bu dönemde, kişinin kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerini etkili bir şekilde sürdürebilmesi, günlük yaşamın zorluklarıyla başa çıkarken işlevsel duygu düzenleme stratejilerini kullanabilmesi ve öfke kontrolünü sağlayabilmesi oldukça önemlidir. Bireyin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini etkileyen başlıca faktör, içine doğduğu aile ortamı ve yaşamının erken dönemlerinde ebeveynlerinden gördüğü tutum ve davranışlardır. Yapılan araştırmalar hem duygusal zekânın hem de öfke kontrol becerilerinin algılanan ebeveyn tutumlarıyla ilişkili olabileceğini göstermekle birlikte, bu üç değişkenin birlikte nasıl değiştiğini inceleyen geçmiş bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, genç erişkin bireylerde duygusal zekâ, algılanan ebeveyn tutumları ve öfke kontrolü arasındaki ilişkinin incelenmesi ve birbirleriyle yakından ilişkili olabilecek bu değişkenlerin arasındaki ilişkinin düzeyinin ve yönünün belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan çalışmada, Sosyodemografik Bilgi Formu, Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği, Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği- Çocuk Formu ve Sürekli Öfke ve Öfke Tarzları Ölçeği) kullanılmıştır. Araştırma verileri, ulaşılabilir tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak, İstanbul’da ikamet eden 384 katılımcıya çevrimiçi anket aracılığıyla ulaşılarak toplanmıştır. Araştırma için toplanan veriler SPSS 25.0 programıyla analiz edilmiştir. Ölçeklerden ve alt boyutlarından alınan puanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, sürekli değişkenler arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma bulguları, duygusal zekânın, annenin ve babanın duygusal sıcaklığıyla pozitif yönde, annenin reddedici tutumuyla negatif yönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Öfke kontrolü, duygusal zekâ ile pozitif yönde ilişkili bulunmuş, en yüksek ilişkili olduğu duygu düzenleme yönteminin kendi-odaklı duygu düzenleme becerisi olduğu görülmüştür. Ek olarak, annenin-babanın duygusal sıcaklığı ve aşırı koruyuculuğu arttıkça öfke kontrol becerilerinin de arttığı, annenin-babanın reddedici tutumları arttıkça sürekli öfkenin ve öfkenin dışa yansıtılmasının da arttığı görülmüştür. Araştırma bulguları birlikte ele alındığında; bireyin duygusal zekâsının ve öfke kontrol becerisinin gelişimi için algılanan ebeveyn tutumlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, çocuk yetiştirme tarzlarının çocukların duygusal zekâlarının ve öfke kontrol becerilerinin gelişmesindeki önemini ele alan psikoeğitimlerin ebeveynlerde farkındalık yaratmak açısından önemli olabileceği düşünülmektedir.


Keywords:
Emotional intelligence, Trait anger, Perceived parental attitude
Anahtar Kelimeler:
Duygusal zekâ, Sürekli öfke, Algılanan ebeveyn tutumu

References


Albayrak B, Kutlu . (2009). Ergenlerde Öfke İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, (2): 57-69.

Anwer G, Masood S, Younas S, Ahmad M (2019). Parental Rearing Practices as Predictors of Resilience and Emotional Intelligence among Young Adults. Foundation University Journal Of Psychology, 3(2): 1-38. 10.33897/fujp3.2231082019

Ashgari M S, Besharat M A (2011). The Relation of Perceived Parenting with Emotional İntellegence. Procedia- Socail Behavioral Sciences, (30): 321-235. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.046

Baltacı H Ş, Demir K (2012). Pre-service Classroom Teachers’ Emotional İntelligence and Anger Expression Styles. Journal of Theory and Practice, 12(4): 2422-2428.

Baumrind, D (1966). Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior. Child development, 37(4): 887-907. https://doi.org/10.2307/1126611

Castillo R, Salguero J M, Fernández-Berrocal P, Balluerka N (2013). Effects of an emotional intelligence intervention on aggression and empathy among adolescents. Journal of adolescence, 36(5): 883-892.

Cenkseven-Önder F, Yalnızca-Yıldırım S (2020). Duygusal zeka ve saldırganlık arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1): 30-53.

Cohen, J (1988). Set Correlation and Contingency Tables. Applied psychological measurement, 12(4): 425-434. https://doi.org/10.1177/014662168801200410

Demers L A, Handley E D, Hunt R H, Rogosch F A, Toth S L, Thomas K M, Cicchetti D (2019). Childhood Maltreatment Disrupts Brain-Mediated Pathways Between Adolescent Maternal Relationship Quality and Positive Adult Outcomes. Child Maltreatment, 24(4): 424-434. https://doi.org/10.1177/1077559519847770

Dirik G, Yorulmaz O, Karancı A N (2015). Çocukluk Dönemi Ebeveyn Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları-Çocuk Formu. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(2): 123-130.

Elkin N, Karadağlı F (2016). Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzı ve İlişkili Faktörler. Anadolu Kliniği Dergisi, 21(1): 64-71. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.180680

Erikson, E H (1994). Identity and the life cycle. WW Norton.

Erişen F, Gökkaya F, Yurdalan F (2019). Ergenlerde Öfke, Duygusal Zekâ ve Öz-Duyarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 6(2): 23-44. https://doi.org/10.52528/genclikarastirmalari.1017635

García-Sancho E, Salguero J M, Fernández-Berrocal P (2014). Relationship Between Emotional İntelligence and Aggression: A systematic Review. Aggression and violent behavior, 19(5): 584-591. https://doi.org/10.1016/j.avb.2014.07.007

Gönül, E (2008). Kimlik Statülerinin 22-30 Yaşlar Arasındaki Genç erişkinlerin Yaşadığı Kaygı Düzeyi ile İlişkisi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Ekim.

Harmon-Jones, E., & Sigelman, J. (2001). State Anger and Prefrontal Brain Activity: Evidence That İnsult-Related Relative Left-Prefrontal Activation is Associated With Experienced Anger and Aggression. Journal of personality and social psychology, 80(5): 797.

Hojjat S K, Rezaei M, Namadian G, Hatami S E, Norozi Khalili M (2017). Effectiveness of Emotional İntelligence Group Training on Anger in Adolescents With Substance-Abusing Fathers. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse, 26(1): 24-29. https://doi.org/10.1080/1067828X.2016.1178614

Johnston, A W (2003). A correlational study of emotional intelligence and aggression in adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35(1): 8-12.

Kaplan Y, Ak T (2018). Ergenlerde Psikolojik Belirtiler ve Problem Davranışlarda Anne-Baba Tutumlarının Rolü. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), 154-171.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karataş, S., Mercan, Ç. S., & Düzen, A. (2016). Ergenlerin Ebeveyn İlişkilerine Yönelik Algıları: Nitel Bir İnceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(36): 237-258. https://doi.org/10.31795/baunsobed.645231

Kilic S, Var E C, Kumandas H (2015). Effect of Parental Attitudes on Skills of Emotional Management in Young Adults. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (191): 930–934. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.276

Kitamura T, Ohashi Y, Murakami M, Goto Y (2013). Anger and perceived parenting: A study of a Japanese population. Psychology and Behavioral Sciences, 2(6): 217-222.

Kohut, H (1977). The Restoration of the Self. New York: International Universities Press.

Lee J S, Chung O B (2002). Children's Emotional İntelligence: Relationships with Parental Attitudes. Korean Journal of child studies, 23(1): 17-35.

Meesters C, Muris P, Esselink T (1995). Hostility and Perceived Parental Rearing Behaviour. Pers Individ Dif (18): 567–70. https://doi.org/10.1016/0191-8869(94)00181-Q

Özer, A K (1994). Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçekleri Ön Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31): 26-35.

Pekaar K A, Bakker A B, van der Linden D, Born M Ph (2018). Self- and Other-Focused Emotional İntelligence: Development and Validation of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS). Personality and Individual Differences, 120, 222-233. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.08.045

Perris C, Jacobsson L, Lindstro MH et al. (1980). Development of a New Inventory for Assessing Memories of Parental Rearing Behaviour. Acta Psychiatr Scand 50, 154-63. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1980.tb00581.x

Pozzi E, Simmons J G, Bousman C A, Vijayakumar N, Bray K O, Dandash O, Whittle S L (2020). The İnfluence of Maternal Parenting Style on the Neural Correlates Of Emotion Processing in Children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 59(2): 274-282. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.01.018

Salovey P, Mayer J D (1990). Emotional İntelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3): 45- 62. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

Shalini A, Acharya Y (2013). Perceived Paternal Parenting Style on Emotional İntelligence of Adolescents. Guru Journal of Behavioral and Social Sciences, 1(4): 194-202.

Shute R, Maud M, McLachlan A (2019). The Relationship of Recalled Adverse Parenting Styles with Maladaptive Schemas, Trait Anger, and Symptoms of Depression and Anxiety. Journal of Affective Disorders, 259, 337-348. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.048

Şanlı D, Öztürk C (2012). Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 832): 31-48.

Tanrıöğen A, Türker Y (2019). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (47): 348-369. DOI: 10.9779/pauefd.514377

Tetik S, Ökmen M, Bal V (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(1): 17-29

Törestad, B (1990). What is Anger Provoking? A Psychophysical Study of Perceived Causes of Anger. Aggressive Behavior, 16(1): 9-26.

Utar K, Farajı H (2022). Psikolojik Sağlamlık, Helikopter Ebeveyn Tutumları ile Psikolojik Dayanıklılık ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi.

Yılmaz, M (2009). The Effects of an Emotional Intelligence Skills Program on The Consistent Anger Levels of Turkish Student. Social Behavior and Personality, 37(4): 565-576. https://doi.org/10.2224/sbp.2009.37.4.565


Submitted at: 2023-09-17 22:59:06
Accepted at: 2023-09-17 23:20:41
To Journal: September Issue

Author Details:
Müge ,AĞIR EZGİN ORCID:0000-0003-0882-7523 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Yüksek Lisans Öğrencisi
Bahar ,AKOĞLU ORCID:0000-0002-1457-2531 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Psikoloji, Dr. Öğretim Üyesi

To Reference: AĞIR EZGİN, Müge , AKOĞLU, Bahar (2023), Genç Erişkin Bireylerde Algılanan Ebeveyn Tutumları ile Duygusal Zekâ ve Öfke Kontrolü Arasındaki İlişki. International Journal of Humanities and Art Researches,September 2023, Issue:3, Volume:8, Pages:199-213

Viewed: 354 Downloaded: 217